Wie controleert de kinderopvang?

Uiteraard moet de plek waar wij uw kind(eren) opvangen veilig zijn en voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Een aantal instanties zorgen voor de controle hierop. Zelf voeren we jaarlijks risico-inventarisaties uit op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

 

Dienst Gezondheid & Jeugd en inspectierapporten

De Dienst Gezondheid & Jeugd houdt namens de gemeente toezicht op de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Kijk [hier] voor meer informatie. Op onze locaties voert de Dienst Gezondheid & Jeugd regelmatig aangekondigde en  onaangekondigde inspecties uit. Ze controleren dan onder andere gezondheids- en veiligheidsaspecten. Van de bevindingen maakt de Dienst Gezondheid & Jeugd een inspectierapport. Deze rapporten zijn per locatie en publiceren we [hier] bij de locatie van uw keuze.

 

Brandweer

De brandweer controleert de brandveiligheid van de locaties.
 
 

Keuringsdienst van Waren

 
De Keuringsdienst van Waren ziet toe op de hygiëne op de groepen, keurt het buitenspeelmateriaal en controleert op legionella bacteriën. 
 
 

Arbodienst

De arbodienst inspecteert de arbeidsomstandigheden. Om het werk zoveel mogelijk te verlichten zijn de groepen ergonomisch ingericht. Ook volgen alle pedagogisch medewerkers een tilcursus, waarbij ze richtlijnen krijgen hoe ze om moeten gaan met de belasting van het lichaam tijdens de werkzaamheden.
 
 

Risico-inventarisaties

In alle groepen voeren we jaarlijks inventarisaties uit met het oog op de veiligheids- en gezondheidsrisico's. Aan de hand van een vragenlijst controleren we dan welke risico's kinderen kunnen lopen -bijvoorbeeld in de groep, buiten en bij het sanitair- en in welke mate een risico aanwezig is. De uitkomsten dienen als basis voor een plan van aanpak. Hierin staat welke risico's we moeten voorkomen en welke als aanvaardbaar beschouwd worden. De Dienst Gezondheid & Jeugd toetst de risico-inventarisaties.