Kan Yes! mijn kind weigeren en/of het contract ontbinden?

We zullen kinderen alleen weigeren en/of het contract alleen ontbinden als we hiertoe genoodzaakt zijn en als hier een weloverwogen besluit aan ten grondslag ligt. Bij een eenzijdige ontbinding van het contract ontvangen ouders een schriftelijke onderbouwing van het besluit.

In welke situaties kunnen we kinderen weigeren en/of het contract ontbinden?

 • Als ouders hun betalingsverplichtingen niet nakomen. We schorsen het kind/de kinderen totdat aan de betalingsverplichtingen voldaan is. Het contract wordt niet door Yes! Kinderopvang ontbonden, de betalingsverplichting loopt door. Ouders kunnen het contract uiteraard wel ontbinden, schriftelijk via Mijn opvang en met inachtneming van het geldende opzegtermijn. Het ontslaat ouders niet van de financiële verplichtingen tot de datum waarop het contract wordt ontbonden.
 • Als kinderen zich herhaaldelijk misdragen, de andere kinderen hier last van hebben en het gedrag ook na een gesprek met de ouders niet verbetert. Yes! Kinderopvang kan het contract in extreme gevallen zonder opzegtermijn ontbinden.
 • Als de begeleiding en/of zorg die naar het oordeel van Yes! nodig is, niet (meer) aansluit bij de dienstverlening van Yes! Kinderopvang; in het belang van het kind, de groep en de medewerkers kan een kind dan beter door een andere instantie of organisatie worden opgevangen. Yes! Kinderopvang kan het contract zonder opzegtermijn ontbinden. 
 • Als kinderen door nieuw ingetreden of verder ontwikkelde blijvende invaliditeit niet meer in de groep kunnen functioneren. Yes! Kinderopvang kan het contract ontbinden. 
 • Als kinderen langer dan drie maanden afwezig zijn. In overleg wordt bekeken of het contract wellicht beter kan worden ontbonden. Zolang het contract niet is ontbonden, gelden de betalingsverplichtingen voor ouders/verzorgers.
 • Als kinderen op verzoek van de ouder en naar inschatting van Yes! Kinderopvang bij wijze van uitzondering na het bereiken van de vierjarige leeftijd op het kinderdagverblijf mogen blijven en het kind blijkt in de praktijk niet in de groep te passen. Yes! Kinderopvang kan het contract zonder opzegtermijn ontbinden. 
 • Indien het gedrag van één van de ouders/verzorgers/begeleiders ertoe leidt dat iemand zich onveilig voelt. Wij kunnen de overeenkomst dan per direct beëindigen en/of een nieuwe overeenkomst weigeren. Een gevoel van onveiligheid kan bijvoorbeeld ontstaan als een ouder/verzorger/begeleider:
  -> schreeuwt of heel luid praat vanuit boosheid of woede,
  -> grove of kwetsende taal gebruikt,
  -> een dreigende fysieke houding aanneemt,
  -> iemand ongewenst aanraakt,
  -> ander gedrag vertoont dat valt onder:
       o intimidatie (ook seksuele intimidatie)
       o agressie
       o mishandeling
       o bedreiging
       o verkrachting
       o racisme of
       o discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, geaardheid, burgerlijke staat of handicap.
 • Als kinderen een ziekte of infectie hebben waarmee ze tijdelijk niet naar de opvang mogen komen. Lees er [hier] meer over. Dit heeft geen invloed op het contract en de betalingsverplichtingen van ouders/verzorgers.